ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ‘ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਲੀ’

ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ‘ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਲੀ’

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab

Short URL:tvp http://bit.ly/2kVKOHU