ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁੱਤਾ | Vote for Bhotu...

ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ | ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁੱਤਾ | Vote for Bhotu Shah |

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab | you can send your feedback, suggestions and other informations at contact@tvpunjab.com | To boost your business you can advertise with TV Punjab, for more information mail sales@tvpunjab.com |

Short URL:tvp http://bit.ly/2j9GHV0

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab