ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab

Short URL:tvp http://bit.ly/2iFUUMw

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab