ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਡੋਲੀ | ਲਾੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਪੱਗ...

ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ ਡੋਲੀ ਦੀ ਡੋਲੀ | ਲਾੜੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਪੱਗ ਸੁੱਟੀ ! ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਲ |

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab | You can send your feedback, suggestions and other informations at contact@tvpunjab.com | To boost your business you can advertise with TV Punjab, for more information mail sales@tvpunjab.com |

Short URL:tvp http://bit.ly/2D5O492

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab