ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ Nanak Shah Fakir | NEWS Now |

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com    |   YouTube: www.youtube.com/TvPunjab   |   Twitter: www.twitter.com/tvpunjab   |   Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial   |   Instagram: www.instagram.com/tvpunjab   |   you can send your  feedback, suggestions and other informations at contact@tvpunjab.com   |   To boost your business you can advertise with TV Punjab, for more information mail sales@tvpunjab.com   |

Short URL:tvp http://bit.ly/2GSzqaf

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab