ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ...

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ | NEWS Now |

SHARE

For latest Punjabi news log on to www.tvpunjab.com | YouTube: www.youtube.com/TvPunjab | Twitter: www.twitter.com/tvpunjab | Facebook: www.facebook.com/TvPunjabOfficial | Instagram: www.instagram.com/tvpunjab | You can send your feedback, suggestions and other informations at contact@tvpunjab.com | To boost your business advertise with TV Punjab, email to sales@tvpunjab.com | TV Punjab is available FREE worldwide on iOS and Android Mobile apps | TV Punjab is also available on Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV, Android TV | You can watch TV Punjab on Jaadu TV, Shava TV, Cruze TV, Indel TV, Fastway TV USA, IPTV Galaxy and various other cable and IPTV networks around the globe |

Short URL:tvp http://bit.ly/2HCnXsL

    For latest Punjabi news log on to http://tvpunjab.com
    YouTube: https://www.youtube.com/TvPunjab
    Twitter: https://twitter.com/tvpunjab
    Facebook: https://www.facebook.com/TvPunjabOfficial
    Instagram: https://www.instagram.com/tvpunjab