ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ।

ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ

Farmer`s Shelter Home at Delhi Border
Share News: